Jogi nyilatkozat


Adatvédelmi Tájékoztató

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató arra szolgál, hogy informálja Önt személyes adataira vonatkozó jogairól, valamint azon intézkedésekről, amelyeket a Bayer Hungária Kft. tesz meg személyes adatai bizalmas és biztonságos kezelése érdekében.

Ha bármilyen kérdése van személyes adatai kezelését illetően, vagy kérdéseket kíván feltenni adatkezelési gyakorlatunkkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba a Bayer Hungária Kft.-vel az adatvedelem@bayer.com e-mail címen.

A jelen tájékozatóban használt „személyes adatok” kifejezés összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltakkal olyan adatokra vonatkozik, amelyek az Ön személyéhez kapcsolódnak, továbbá amelyeket Ön önkéntesen adott meg részünkre, és amelyekre szükségünk van az Ön részére nyújtott szolgáltatásaink biztosításához (és fejlesztéséhez), továbbá a jelen tájékoztatóban megfogalmazott célok eléréséhez. Ezen adatok közé különösképpen az alábbiak tartoznak: név, e-mail cím, pecsétszám, szakterület. A Bayer Hungária Kft. az Ön kifejezett hozzájárulása nélkül nem kezeli az Ön személyes adatait.

Adatkezelés célja

Az Ön által megadott adatokra azért van szükségünk hogy

-          tájékoztatást nyújtsunk a termékeinkről, szolgáltatásainkról, a Bayer Hungária Kft.-t érintő hírekről;

-          részt vehessen felméréseinkben (pl. piackutatás, szolgáltatásainkkal kapcsolatos visszajelzés kérése és szolgáltatásaink tökéletesítése);

-          adott esetben a jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében el tudjunk járni.

A Bayer Hungária Kft. az Ön által részünkre megadott személyes adatokat a saját, illetőleg a Bayer cégcsoport adatbázisaiban tárolja addig, ameddig az feltétlenül szükséges azon célok megvalósítására, amelyre azokat gyűjtöttük, illetve az Ön tiltó nyilatkozatának kézhezvételéig. Az Ön személyes adatait adott esetben azután is megőrizzük, miután ön beszüntette a jelen internetes oldalon elérhető szolgáltatásaink igénybevételét vagy a weboldal használatát, azonban tiltó nyilatkozata kézhezvételét követően személyes adatait töröljük.

A Bayer Hungária Kft. bármikor jogosult törölni az Ön személyes adatait, illetve ön is jogosult adatai törlését bármikor, ingyenesen kérni, amely kérésnek haladéktalanul eleget teszünk.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott személyes adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő a

Bayer Hungária Kft.

Székhely: 1123 Budapest, Alkotás út 50.,

Cégjegyzékszám: 01-09-2063142, adószám: 10263002-2-44

Nyilvántartásba a bejegyző bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága – továbbiakban „Adatkezelő”.

Személyes adataihoz csak a Bayer Hungária Kft. azon munkatársai férhetnek hozzá, akiknek feladatuk ellátásához ez szüksége, illetve az általuk igénybe vett azon harmadik személyek munkatársai, amely cégek szerződésben vállalták személyes adataink biztonságos és bizalmas kezelését.

A Bayer Hungária Kft. mint Adatkezelő kizárólag a Bayer cégcsoporton belüli cégek, valamint adatfeldolgozói részére továbbítja az Ön személyes adatait. A regisztrációval az Ön adatainak a Bayer cégcsoport részére – a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott célból történő – továbbításához kifejezetten hozzájárul.

Az internetes oldalon található információk nem kiskorúak részére szólnak. Az adatkezelésünk során nem gyűjtünk adatot olyan személyekről, akik nem töltötték be 18. életévüket.

Az Ön személyes adatai védelmének biztosítására a Bayer Hungária Kft. biztonságos IT környezetet tart fenn, és megfelelő intézkedéseket valósít meg a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés és megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozatásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Cookie

Az ún. „cookie”-k a Felhasználó merevlemezén tárolódó kis fájlok, amelyeket a Bayer Hungária Kft. igénybe vesz annak érdekében, hogy összegyűjtsön és rögzítsen olyan információkat mint például a Felhasználó IP-címe, látogatásának időpontja, számítógépe operációs rendszerének, esetlegesen böngészőprogramjának típusa.

Ezen információk tájékoztatást nyújtanak részünkre arról, hogy látogatóink milyen böngészővel használják internetes oldalainkat, mely internetes oldalainkon haladnak át a látogatás alkalmával és segítenek bennünket abban, hogy a weboldalakat az Önök személyes igényeire szabjuk, az esetleges hibákat kijavítsuk, az internetes oldal működését optimalizáljuk, azt továbbfejlesszük és megkönnyítsük a weboldal használatát.

A Bayer Hungária Kft. a cookie-kból gyűjtött összes információt személyesen nem azonosítható formátumban őrzi. Személyes adatai kezelését kizárólag az Ön kifejezett és önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása alapján végezzük.

A legtöbb böngésző automatikusan rögzít cookie-kat, azonban a Felhasználó saját böngészője beállításainak módosításával deaktiválhatja a cookie-k tárolását avagy előzetes figyelmeztetést kérhet a cookie-k rögzítéséről. A cookie-k el nem fogadásakor előfordulhat, hogy egyes internetes oldalak nem működnek tökéletesen. Ne feledje, ha más és más számítógépet használ különböző helyeken, biztosítania kell, hogy mindegyik böngésző igazodjon az Ön által előnyben részesített cookie beállításokhoz.

Továbbá a cookie lehet elsődleges vagy harmadik fél cookie. Az elsődleges cookie az internetes oldal tulajdonosa javára kerül rögzítésre. Egyes esetekben bizonyos cookie-kat harmadik fél – általában aki az internetes oldal tulajdonosának nyújt szolgáltatásokat – kezel számunkra, jelen esetben a Webtrends.

Amennyiben nem ért egyet a Webtrends cookie-k használatával, akkor a böngészőjében ki kell kapcsolnia ezen cookie-k használatát, amelyet az alábbi linken keresztül tehet meg:

........................

Fentiek alapján Ön a honlap használatával hozzájárulását adja a cookie-k fentiek szerinti igénybe vételéhez és rögzítéséhez.

Előfordulhat, hogy a cookie-kból nyert – személyes azonosítást lehetővé nem tevő – információkat külföldre továbbítjuk. Ön a honlap használatával hozzájárulását adja ezen információk külföldre történő továbbításához.

A Bayer Hungária Kft. székhelyére (1123 Budapest, Alkotás út 50.) küldött levélben, az adatvedelem@bayer.com e-mail címen, illetve a Bayer Hungária Kft. kapcsolattartójánál közvetlenül jelezhetik bármely adatuk kezelésével kapcsolatos kérdéseiket, aggályaikat vagy kéréseiket, illetve kérhetik adataik helyesbítését, törlését vagy zárolását, továbbá tiltakozhatnak az adatkezelés ellen. Ön továbbá jogai megsértése esetén választása szerint a Bayer Hungária Kft. székhelye szerint illetékes törvényszékhez vagy a saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes törvényszékhez fordulhat, továbbá a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem vagy fennállásának közvetlen veszélye esetén Ön a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságánál (1121 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot kezdeményezhet.

A Bayer Hungária Kft. fenntartja a jogot, hogy alkalmanként megváltoztassa a jelen Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze Adatvédelmi Tájékoztatónkat, illetve kövesse nyomon a változtatásokat, illetve informálódjon, hogy az esetleges változások hogyan érintik Önt.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban nem szabályozott kérdésekben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak.